Všeobecné obchodní podmínky 

Centrum rehabilitace a integrované medicíny, a.s.

se sídlem Hellichova 795, Poděbrady 290 01

IČO: 24271179 

(dále jen „Poskytovatel“)

tímto stanoví v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), pro poskytování služeb ve své provozovně tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

I. Definice a zkratky

1.1. Definice: 

Následující pojmy užité v tomto dokumentu znamenají a rozumí se jimi toto:

Aplikace – aplikace Poskytovatele zpřístupňovaná Klientům za účelem plánování poskytování služeb Poskytovatele

Ceník – součást nabídky služeb Poskytovatele definované v čl. III. VOP, zpřístupňován na recepci

Klient – fyzická osoba nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k Poskytovateli 

Oprávněná osoba – fyzická osoba, která je přímo Klientem a/nebo fyzická osoba, jíž jsou na podkladě smluvního vztahu s Klientem poskytovány Služby

Poskytovatel – Centrum rehabilitace a integrované medicíny, a.s., se sídlem T.G. Masaryka 971, PSČ 289 03 Městec Králové, IČO: 24271179

Provozovna – odborné zdravotnické pracoviště určené k poskytování Služeb na adrese Hellichova 795/7 a 794/9, 290 01 Poděbrady

Recepce – kontaktní místo Poskytovatele pro styk s Klienty vyhrazené v Provozovně

Služby – veškeré služby nabízené Poskytovatelem prostřednictvím Ceníku

1.2. Zkratky: 

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

VOP – Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele zpracované v tento dokument, který Poskytovatel zpřístupňuje na recepci Provozovny a ve své aplikaci prostřednictvím www.crimed.cz

II. Podmínky poskytování služeb

2.1. Poskytovatel je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu dle Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 128127/2020/KUSK, sp. zn. SZ_128127/2020/KUSK, a Klientům poskytuje v rámci předmětu své činnosti ve své Provozovně zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a služby spojené s péčí o zdraví, včetně zajištění organizace takové péče (dále souhrnně jen „Služby“). Služby jsou poskytovány v návaznosti na nabídku Poskytovatele obsaženou v Ceníku. Služby mohou být poskytovány i prostřednictvím smluvních partnerů Poskytovatele; za Služby poskytované Klientům prostřednictvím smluvních partnerů odpovídá Poskytovatel. 

III. Nabídka služeb

3.1. Poskytovatel poskytuje Služby v rozsahu dle předmětu své činnosti a v odbornostech dle nabídky uvedené v Ceníku v návaznosti na kapacitní a časové možnosti Poskytovatele. Nabídka služeb pro registrované Klienty je dostupná i prostřednictvím Aplikace. Registraci Klientů do Aplikace na jejich žádost zajišťují pracovníci Recepce.

3.2. Provozní doba, stejně jako kontakty na Poskytovatele, se uveřejňují.

3.3. Služby Poskytovatele nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poskytovatel nemá uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami o úhradách z veřejného zdravotního pojištění.

IV. Práva a povinnosti Klienta a/nebo Oprávněné osoby, smluvní pokuta

4.1. Klient je osobou oprávněnou k poskytnutí Služby (Oprávněná osoba), není-li v písemné smlouvě uzavřené mezi ním a Poskytovatelem sjednáno jinak. Klient je oprávněn uzavírat smlouvy o poskytování Služeb s Poskytovatelem ve prospěch Oprávněných osob. Klient je povinen hradit Poskytovateli za Služby odebrané Oprávněnou osobou cenu těchto Služeb uvedenou v Ceníku. Úhradu za Služby/Službu provede Klient zpravidla předem na účet Poskytovatele či v hotovosti v Recepci při sjednání termínu poskytnutí Služeb/Služby Oprávněné osobě, nejpozději vždy před zahájením poskytování Služeb/Služby Oprávněné osobě.

4.2. Klient je povinen průběžně informovat prokazatelně Poskytovatele o veškerých podstatných skutečnostech, které mohou ovlivnit poskytování Služeb ve vztahu k Oprávněné osobě.

4.3. Klient bere na vědomí, že prostory provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem. Klient, není-li sám Oprávněnou osobou, musí Oprávněnou osobu seznámit s podmínkami poskytování Služeb. Oprávněná osoba může Služby, které za ni sjednal Klient, odmítnout za podmínek dále stanovených ve VOP.

4.4. Oprávněná osoba je povinna dostavit se k poskytnutí Služby v termínu sjednaném s Poskytovatelem ve zdravotním stavu způsobilém k provedení Služby a prokazatelně Poskytovatele informovat o veškerých podstatných skutečnostech týkajících se jejího zdravotního stavu, např. přítomnost kovových implantátů nebo kardiostimulátoru v těle, operace, závažnější úrazy, závažná onemocnění a dlouhodobě užívané léky. Oprávněná osoba, pokud má nařízenu karanténu od orgánů ochrany veřejného zdraví, nebo trpí příznaky infekčního, nakažlivého onemocnění, zejména horečka, kašel, nesmí vstupovat do Provozovny a je povinna sjednané termíny Služeb, ke kterým nemůže nastoupit, včas zrušit.

4.5. Oprávněná osoba bere na vědomí, že v Provozovně platí „Návštěvní řád“ a je monitorována kamerovým systémem, telefonické hovory Klientů s pracovníky Poskytovatele mohou být nahrávány. Návštěvní řád je k dispozici na Recepci. Oprávněná osoba je povinna při pobytu v Provozovně Návštěvní řád dodržovat.

4.6. Je-li Oprávněné osobě sjednán prostřednictvím pracovníků Recepce a/nebo Aplikace termín k poskytnutí konkrétní Služby (datum, čas) a Oprávněná osoba se včas k poskytnutí Služby nedostaví, aniž by termín změnila nebo zrušila, a to dálkově (emailem, telefonicky) či osobně (nebo prostřednictvím třetí osoby) na kontakty Poskytovatele, tel.: 725 777 978, e-mail: recepce@crimed.cz nejpozději do 24 hodin před termínem poskytnutí Služby, má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny Služby, která měla být v daném termínu poskytnuta Oprávněné osobě, není-li sjednáno písemně jinak  mezi Klientem a Poskytovatelem v písemné smlouvě o poskytování Služeb. Smluvní pokuta bude započtena na náhradu škody, která vznikne Poskytovateli v souvislosti s připraveností k poskytnutí sjednané Služby, zejm. újma zahrnující zmeškaný čas pracovníka Poskytovatele, celkovou přístrojovou a funkční připravenost Poskytovatele pro poskytnutí Služby v termínu rezervovaném pro Oprávněnou osobu. Smluvní pokuta je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem se splatností 14 dnů ode dne doručení Oprávněné osobě, není-li sjednáno mezi Klientem a Poskytovatelem v písemné smlouvě o poskytování Služeb jinak. Z důvodů zvláštního zřetele hodných je Poskytovatel oprávněn smluvní pokutu neúčtovat, nebo ji přiměřeně snížit. V případě, že Oprávněná osoba termín řádně zruší nejpozději do doby 24 hodin před sjednaným začátkem poskytování Služby, nárok na smluvní pokutu nevzniká. Na pozdější zrušení nebude brán zřetel. 

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel poskytuje Služby s odbornou péči na vysoké odborné úrovni dle nejnovějších poznatků v lékařských oborech, ve kterých jsou Služby poskytovány.

5.2. Poskytovatel přijímá úhrady za Služby prostřednictvím Aplikace nebo na Recepci prostřednictvím hotovosti či bezhotovostně kartou. 

5.3. Služby se poskytují v ordinačních hodinách v termínech sjednaných po vzájemné dohodě s Oprávněnými osobami.

5.4. Poskytovatel rezervuje po dohodě s Klientem a/nebo Oprávněnou osobou termín pro poskytnutí konkrétní Služby. Termínem se rozumí časový interval pro poskytnutí konkrétní Služby v určitém dni. VOP se vztahují na všechny termíny sjednávané mezi Klientem/Oprávněnou osobou a Poskytovatelem k poskytování Služeb. Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby tentýž termín pro stejnou Službu u stejného pracovníka Poskytovatele, nebyl rezervován pro třetí osobu.

5.5. Jestliže Služba nemohla být v termínu z důvodů ležících na straně Klienta/Oprávněné osoby poskytnuta, neboť Oprávněná osoba termín řádně nezrušila dle článku IV. odst. 6 těchto VOP, vzniká Poskytovateli újma zahrnující zmeškaný čas pracovníka Poskytovatele, celkovou přístrojovou a funkční připravenost Poskytovatele pro poskytnutí Služby v termínu; na náhradu újmy bude započtena smluvní pokuta, na kterou vzniká Poskytovateli nárok dle  IV. odst. 6 těchto VOP.

5.6. Z důvodů zvláštního zřetele hodných je Poskytovatel oprávněn smluvní pokutu dle  IV. odst. 6 těchto VOP neúčtovat, nebo ji přiměřeně snížit.

5.7. V rámci zlepšování Služeb mohou být monitorovány a nahrávány veškeré hovory s Klienty/Oprávněnými osobami na kontaktních linkách. Za účelem zajištění bezpečnosti a pořádku a ochrany majetku Poskytovatel užívá kamerový systém v prostorách Provozovny.

VI. Zpracování osobních údajů

6.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Oprávněných osob a/nebo Klientů v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje, další údaje za účelem poskytování zdravotních služeb subjektům údajů, kterými jsou Oprávněné osoby, příp. jejich zákonní zástupci a dále za účelem nabízení Služeb Klientům a sjednávání termínů poskytování Služeb Oprávněným osobám. Osobní údaje uchovává po dobu stanovenou právními předpisy a nezbytnou pro zachování práv subjektu údajů a Poskytovatele. Informace o zpracování osobních údajů Oprávněných osob obsahuje dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ zpřístupněný na Recepci. 

6.2. Poskytovatel jako správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, Klienti a/nebo Oprávněné osoby se na něj mohou obracet prostřednictvím emailu dpo@crimed.cz.

6.3. Klient a/nebo Oprávněná osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz – není-li možný s ohledem na plnění zákonných či smluvních povinností, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, má-li za to, Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to zákon č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR.

6.4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele), splnění závazků vůči Klientům ze smlouvy o poskytování Služeb, na jejímž základě jsou Oprávněným osobám poskytovány zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně v případě, že Klient je zároveň Oprávněnou osobou). Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být: orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Poskytovatele také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se ke zpracování nepředávají do zahraničí.

6.5. Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.

VII. Změny VOP a Ceníku

7.1. VOP a Ceník se zpřístupňují na webových stránkách www.crimed.cz, na Recepci a v Aplikaci.

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo ke změně VOP a Ceníku, a to provedením jednostranné úpravy; se změnami a aktualizací VOP je seznámena Oprávněná osoba, je-li zároveň Klientem, při sjednávání termínu poskytnutí Služby nebo před poskytnutím Služby prostřednictvím pracovníků Recepce a/nebo v Aplikaci. Klientovi, který není zároveň Oprávněnou osobou (či jejím zákonným zástupcem), bude změna VOP a Ceníku oznámena způsobem sjednaným v písemné smlouvě o poskytování Služeb. Na Klienta se vztahují VOP a Ceník účinné v době, kdy Poskytovatel plní konkrétní Služby Oprávněné osobě, není-li mezi Poskytovatelem a Klientem písemně sjednáno jinak ve smlouvě o poskytování Služeb.

7.3. Klient může změnu VOP a Ceníku odmítnout a ukončit bez udání důvodu čerpání Služeb u Poskytovatele. 

7.4. Změnu VOP a ceníku zpřístupní Poskytovatel alespoň 30 dní před nabytím účinnosti plánované změny. Nabytím účinnosti změny VOP pozbyde platnosti jejich dosavadní znění; nové znění VOP po provedených změnách nahradí dosavadní text VOP.

7.5. Pokud Klient neodmítne poskytování Služeb Poskytovatelem nejpozději 1 pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti nového znění VOP a Ceníku, platí, že změnu přijal s účinností ode dne účinnosti stanoveného Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje oprávnění provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu VOP a Ceníku, je-li tato změna výhradně ve prospěch Klienta.

VIII. Vadné poskytnutí Služeb

8.1. Má-li Oprávněná osoba za to, že jí Služby Poskytovatele byly poskytnuty vadně, je povinna bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vady, uplatnit právo z vadného plnění na recepci a/nebo u ošetřujícího lékaře Poskytovatele. Není-li Oprávněná osoba zároveň Klientem, informuje o vadě Služeb též Klienta, který pro ni poskytování Služeb sjednal.

8.2. Oprávněná osoba je též oprávněna v případě poskytování zdravotních služeb podat k rukám Poskytovatele stížnost dle § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, přičemž takovou stížnost může podat pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

8.3. Poskytovatel zajistí odstranění vady plnění tím, že plnění poskytne opakovaně, je-li to možné, nebo nabídne slevu z ceny plnění uhrazené Klientem odpovídající rozsahu vady. Není-li možné službu poskytnout opakovaně, vrátí odměnu uhrazenou Klientem nebo její část, byla-li již uhrazena převodem na účet Klienta či v hotovosti na Recepci.

IX. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ a předpisy upravujícími poskytování zdravotních služeb.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. října 2020.