Návštěvní řád

Centrum rehabilitace a integrované medicíny, a.s.

dále jen jako „Poskytovatel“

tímto vydává Návštěvní řád provozovny na adrese Hellichova 795/7 a 794/9, 290 01 Poděbrady:

1. Poskytovatel je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení a na svém pracovišti na adrese Hellichova 795/7 a 794/9, 290 01 Poděbrady, (dále jen „Provozovna“) poskytuje v rámci předmětu své činnosti ve své Provozovně zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a služby péče o zdraví (dále souhrnně jen „Služby“). Tento návštěvní řád stanoví práva a povinnosti zaměstnanců, pacientů a osob nacházejících se v Provozovně tak, aby byl zajištěn řádný průběh poskytování Služeb, respektována ochrana zdraví a bezpečnost pacientů i osob na Pracovišti a zachovány provozní podmínky a udržována čistota prostředí na Pracovišti.

2. Otevírací doba Provozovny se uveřejňuje při vstupu a na recepci Provozovny; samostatně může být upravena otevírací doba jednotlivých pracovišť nacházejících se v Provozovně (dále jen „Pracoviště“). Na jednotlivá Pracoviště v Provozovně vstupují osoby za účelem poskytnutí Služeb. Návštěvníky se rozumí všechny osoby, které do Provozovny vstupují.

3. Návštěvníci Provozovny jsou povinni:

 dodržovat všechna hygienická opatření nařízená k ochraně zdraví orgány státní správy či Poskytovatelem, zejm. respektovat opatření vydávaná k ochraně veřejného zdraví v souvislosti s nákazou COVID-19;

• nevstupovat do Provozovny s projevy infekčních / nakažlivých onemocnění, zejména horečkou, kašlem apod.;

• povinni chovat se tak, aby nerušili svými projevy jiné osoby v Provozovně; 

• zachovávat hygienické a etické normy pro pobyt v Provozovně, kde jsou poskytovány zdravotní služby a služby péče o tělo, též s ohledem na bezpečnost a soukromí dalších osob;

• používat ochranné, zejm. dezinfekční prostředky Poskytovatele při vstupu do Provozovny a na Pracoviště dle pokynů Poskytovatele.

4. Do Provozovny je zakázáno vodit zvířata s výjimkou asistenčních a vodicích psů, vnášet zbraně a další nebezpečné předměty. Není dovoleno manipulovat s technickým zařízením a vybavením nacházejícím se v Provozovně.

5. Návštěvníci, kteří se nacházejí v Provozovně: 

a) bezúčelně, 

b) zdržují se po delší dobu v prostorách Provozovny bez zájmu o poskytnutí Služeb,

c) poškozují úmyslně majetek Poskytovatele,

d) narušují úmyslným jednáním provoz a klid, 

e) nevhodně se chovají k ostatním osobám a zaměstnancům, nadměrně obtěžují ostatní osoby hlukem, zápachem, 

f) neúměrně znečišťují prostory, aniž by znečišťování souviselo s neodkladnou potřebou poskytnutí zdravotní služby nebo průběhem služby poskytované Poskytovatelem,

g) porušují zákaz kouření, 

h) porušují zákaz vnášet a konzumovat v prostorách alkohol nebo jiné návykové látky, 

i) jsou nevhodně či nedostatečně oblečeni s ohledem na povahu Služeb, které jsou na Pracovišti poskytovány, případně některá součást oblečení znemožňuje identifikaci osoby, které má být Služba poskytnuta,

j) mohou být vyzváni k opuštění Provozovny zaměstnanci Poskytovatele; k opuštění Provozovny je oprávněn vyzvat návštěvníka kterýkoli zaměstnanec Poskytovatele.  

6. V případě, že návštěvník výzvy k opuštění Provozovny neuposlechne, je k vynucení rozhodnutí o opuštění prostor zaměstnanec Poskytovatele oprávněn vyžádat policejní zákrok, pokud jde o narušování veřejného pořádku (agresivní chování pod vlivem alkoholu, drog).

7. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na majetku návštěvníků, který vnáší do Provozovny. Návštěvníkům není dovoleno vnášet do Provozovny nebezpečné a těkavé látky, cennosti, předměty značné hodnoty, konzumovat v Provozovně alkohol, drogy aj. návykové látky. V Provozovně platí zákaz kouření.

8. Děti do 15 let vstupují do Provozovny v doprovodu dospělé osoby, odpovědnost za přítomnost těchto dětí má jejich dospělý doprovod.

9. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. října 2020.

Za Poskytovatele dne 1. října 2020

Centrum rehabilitace a integrované medicíny, a.s.

Kamila Votrubová, předseda představenstva